browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

คำนำหน้าคำนาม (L’articolo)

Posted by on 19 Giugno, 2013

L’ARTICOLO (ARTICLES): คำนำหน้าคำนาม

 

Articoli1.1

 

คำนำหน้านามในภาษาอิตาเลียนแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบเจาะจง (Determinativo): Il, Lo, La, L’, I, Gli, Le  และแบบไม่เจาะจง (Indeterminativo): Un, Uno, Una, Un’

 

1. คำนำหน้านามแบบเจาะจง (Articolo determinativo)

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบเจาะจงนำหน้าคำนามเพศชาย และแบบเจาะจงนำหน้าคำนามเพศหญิง

 

 1.1  แบบเจาะจงนำหน้าคำนามเพศชาย  :  il, l’, lo

 (Articolo determinativo maschile)

 

 Articolo “il

 • คำนำหน้านามแบบเจาะจง :  il    ใช้นำหน้าคำนามเพศชายที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ตัวอย่างเช่น il cappello, il treno หากเปลี่ยนเป็นคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนรูปจาก il เป็น   i

 

Articoli2

 • นอกจากนี้  il  ใช้นำหน้าคำนามเพศชายที่มาจากภาษาต่างประเทศอีกด้วย  ตัวอย่างเช่น   il golf,  il basket, il film

 

Articoli3.1

 Articolo  “l’ 

 • l’   ใช้นำหน้าคำนามเพศชายที่ขึ้นต้นด้วยสระ ตัวอย่างเช่น  l’albero  หากใช้กับคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนรูปเป็น  gli  สระที่มีอยู่ในภาษาอิตาเลียนได้แก่  a, e, i, o และ  u

 

Articoli4

 • คำนามภาษาต่างประเทศที่ขึ้นต้นด้วยสระ ก็ใช้คำนามหน้านาม  l’  และใช้   gli เมื่อเป็นคำนามพหูพจน์

 

Articoli5.1

 Articolo   “lo

 • ใช้  lo  นำหน้าคำนามเพศชายทั้งภาษาอิตาเลียนและภาษาต่างประเทศที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  sc,  sp,  st,  str  และ  z

 

Articoli6

 

 • ใช้  lo  คำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  ps, gn  และ  pn

 

Articoli7

 1.2  แบบเจาะจงนำหน้าคำนามเพศหญิง    :  la,  l’

 (Articolo determinativo femminile)

 

 Articolo  “la

 • ใช้  la  นำหน้าคำนามเพศหญิงที่ขี้นต้นด้วยพยัญชนะ  ตัวอย่างเช่น  la borsa,  la bocca  เมื่อใช้กับคำนามเพศหญิงพหูพจน์ให้เปลี่ยนจาก la เป็น  le

 

Articoli8

 Articolo   “l’

 • ใช้  l’  นำหน้าคำนามเพศหญิงที่ขึ้นต้นด้วยสระ ยกตัวอย่างเช่น  l’ amica , l’ italiana หากเป็นคำนามพหูพจน์ให้ใช้   le  นำหน้าแทน

Articoli9

ตารางสรุปเพื่อให้จำง่ายขึ้น 

 

Aricoli De

9814

2. คำนำหน้านามแบบไม่เจาะจง (Articolo indeterminativo)

หากแยกออกตามเพศของคำและจำนวนเอกพจน์-พหูพจน์แล้ว แยกออกได้ 4 ประเภทดังนี้

 2.1  แบบไม่เจาะจงนำหน้าคำนามเอกพจน์เพศชาย  :  un,  uno

 (Articolo indeterminativo maschile singolare)

  โดยปกติจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศชายที่ไม่รู้จักมาก่อน หรือนำหน้าคำนามทั่วๆ ไปซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอันไหน สิ่งไหน

 Articolo  “un

 • ใช้  un  นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศชายที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือสระ ที่กล่าวถึงทั่วๆ ไปไม่เจาะจง

 

Articoli10

 

 Articolo  “uno

 • ใช้  uno  นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศชายที่ขึ้นต้นด้วย   s + พยัญชนะ,  z,  ps,  y,  gn และ  pn

Articoli11

 

 

 2.2  แบบไม่เจาะจงนำหน้าคำนามพหูพจน์เพศชาย  :  dei,  degli

 (Articolo indeterminativo maschile plurale)

 Articoli  “dei,  degli

คำนำหน้านามพหูพจน์เพศชายมี 2 รูปแบบดังนี้

 • de + i  =  dei        ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์เพศชายทั่วไป รวมทั้งภาษาต่างประเทศ
 • de + gli  =  degli      ใช้นำหน้าคำนามพหูจน์เพศชายที่ขึ้นต้นด้วยสระ และขึ้นต้นด้วย sc,  sp,  st,  str, z,  ps,  gn และ pn

 

Articoli12

 2.3  แบบไม่เจาะจงนำหน้าคำนามเอกพจน์เพศหญิง  :     una, un’ 

 (Articolo indeterminativo femminile singolare)

 

 Articolo  “una

 •  โดยปกติจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศหญิง ทั่วๆ ไปขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอันไหน สิ่งไหน

  Articoli13

 Articolo “un’

 • ใช้  un’  นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศหญิงที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a, e , i, o, u)

Articoli14

 

 2.4  แบบไม่เจาะจงนำหน้าคำนามพหูพจน์เพศหญิง  :  delle

 (Articolo indeterminativo femminile plurale)

 Articolo  “delle

 • de + le  =  delle   ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์เพศหญิงทั้งขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและสระ

 

Articoli15

 

ตารางสรุปเพื่อช่วยความจำ

Aricoli Inde

 

LEMMING_WINDSURFER3

 

 

 

คำนำหน้าคำนาม (L’articolo) ultima modifica: 2013-06-19T17:03:59+02:00 da jaksopi

One Response to คำนำหน้าคำนาม (L’articolo)

 1. isaac

  Thanks for the nice blog. It was very useful for me. Keep sharing such ideas in the future as well. This was actually what I was looking for, and I am glad to came here! Thanks for sharing the such information with us

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *