browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

คำนำหน้าคำนาม (L’ articolo)

L’ARTICOLO (ARTICLES): คำนำหน้าคำนาม

 

Articoli1.1

 

คำนำหน้านามในภาษาอิตาเลียนแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบเจาะจง (Determinativo): Il, Lo, La, L’, I, Gli, Le  และแบบไม่เจาะจง (Indeterminativo): Un, Uno, Una, Un’

 

1. คำนำหน้านามแบบเจาะจง (Articolo determinativo)

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบเจาะจงนำหน้าคำนามเพศชาย และแบบเจาะจงนำหน้าคำนามเพศหญิง

 

 1.1  แบบเจาะจงนำหน้าคำนามเพศชาย  :  il, l’, lo

 (Articolo determinativo maschile)

 

 Articolo “il

 • คำนำหน้านามแบบเจาะจง :  il    ใช้นำหน้าคำนามเพศชายที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ตัวอย่างเช่น il cappello, il treno หากเปลี่ยนเป็นคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนรูปจาก il เป็น   i

 

Articoli2

 • นอกจากนี้  il  ใช้นำหน้าคำนามเพศชายที่มาจากภาษาต่างประเทศอีกด้วย  ตัวอย่างเช่น   il golf,  il basket, il film

 

Articoli3.1

 Articolo  “l’ 

 • l’   ใช้นำหน้าคำนามเพศชายที่ขึ้นต้นด้วยสระ ตัวอย่างเช่น  l’albero  หากใช้กับคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนรูปเป็น  gli  สระที่มีอยู่ในภาษาอิตาเลียนได้แก่  a, e, i, o และ  u

 

Articoli4

 • คำนามภาษาต่างประเทศที่ขึ้นต้นด้วยสระ ก็ใช้คำนามหน้านาม  l’  และใช้   gli เมื่อเป็นคำนามพหูพจน์

 

Articoli5.1

 Articolo   “lo

 • ใช้  lo  นำหน้าคำนามเพศชายทั้งภาษาอิตาเลียนและภาษาต่างประเทศที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  sc,  sp,  st,  str  และ  z

 

Articoli6

 

 • ใช้  lo  คำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  ps, gn  และ  pn

 

Articoli7

 1.2  แบบเจาะจงนำหน้าคำนามเพศหญิง    :  la,  l’

 (Articolo determinativo femminile)

 

 Articolo  “la

 • ใช้  la  นำหน้าคำนามเพศหญิงที่ขี้นต้นด้วยพยัญชนะ  ตัวอย่างเช่น  la borsa,  la bocca  เมื่อใช้กับคำนามเพศหญิงพหูพจน์ให้เปลี่ยนจาก la เป็น  le

 

Articoli8

 Articolo   “l’

 • ใช้  l’  นำหน้าคำนามเพศหญิงที่ขึ้นต้นด้วยสระ ยกตัวอย่างเช่น  l’ amica , l’ italiana หากเป็นคำนามพหูพจน์ให้ใช้   le  นำหน้าแทน

Articoli9

ตารางสรุปเพื่อให้จำง่ายขึ้น 

 

Aricoli De

9814

2. คำนำหน้านามแบบไม่เจาะจง (Articolo indeterminativo)

หากแยกออกตามเพศของคำและจำนวนเอกพจน์-พหูพจน์แล้ว แยกออกได้ 4 ประเภทดังนี้

 2.1  แบบไม่เจาะจงนำหน้าคำนามเอกพจน์เพศชาย  :  un,  uno

 (Articolo indeterminativo maschile singolare)

  โดยปกติจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศชายที่ไม่รู้จักมาก่อน หรือนำหน้าคำนามทั่วๆ ไปซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอันไหน สิ่งไหน

 Articolo  “un

 • ใช้  un  นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศชายที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือสระ ที่กล่าวถึงทั่วๆ ไปไม่เจาะจง

 

Articoli10

 

 Articolo  “uno

 • ใช้  uno  นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศชายที่ขึ้นต้นด้วย   s + พยัญชนะ,  z,  ps,  y,  gn และ  pn

Articoli11

 

 

 2.2  แบบไม่เจาะจงนำหน้าคำนามพหูพจน์เพศชาย  :  dei,  degli

 (Articolo indeterminativo maschile plurale)

 Articoli  “dei,  degli

คำนำหน้านามพหูพจน์เพศชายมี 2 รูปแบบดังนี้

 • de + i  =  dei        ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์เพศชายทั่วไป รวมทั้งภาษาต่างประเทศ
 • de + gli  =  degli      ใช้นำหน้าคำนามพหูจน์เพศชายที่ขึ้นต้นด้วยสระ และขึ้นต้นด้วย sc,  sp,  st,  str, z,  ps,  gn และ pn

 

Articoli12

 2.3  แบบไม่เจาะจงนำหน้าคำนามเอกพจน์เพศหญิง  :     una, un’ 

 (Articolo indeterminativo femminile singolare)

 

 Articolo  “una

 •  โดยปกติจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศหญิง ทั่วๆ ไปขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอันไหน สิ่งไหน

  Articoli13

 Articolo “un’

 • ใช้  un’  นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศหญิงที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a, e , i, o, u)

Articoli14

 

 2.4  แบบไม่เจาะจงนำหน้าคำนามพหูพจน์เพศหญิง  :  delle

 (Articolo indeterminativo femminile plurale)

 Articolo  “delle

 • de + le  =  delle   ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์เพศหญิงทั้งขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและสระ

 

Articoli15

 

ตารางสรุปเพื่อช่วยความจำ

Aricoli Inde

 

LEMMING_WINDSURFER3

 

 

 

คำนำหน้าคำนาม (L’ articolo) ultima modifica: 2013-06-19T17:13:38+01:00 da jaksopi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *