browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

คำนาม (il nome)

Casa  Tavolo  Albero

Mela  Bicicletta  Penna

Letto  Computer  Nave

Libro  Bottiglia  Elefante

Regalo  Francesca  Marco

I-pod  Quadro  Bicchiere

Chiave  Cellulare  Matita

Milano  Venezia  Sedia

Rosa  Pentola  Padella

Maglietta  Cane  Autobus

 

1.คำนามเพศชาย และ คำนามเพศหญิง (il nome Maschile o Femminile)

 

ในภาษาอิตาเลียนจะโดยปรกติแล้วจะแบ่งคำนามออกเป็น เพศชาย หรือ เพศหญิง

ยกตัวอย่างเช่น

เพศชาย (Maschile)                                       เพศหญิง (Femminile)

Albero  Matita

Libro  Bicicletta

Armadio  Scarpa

Bambino  Bambina

 

2. คำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์ (il nome Singolare o Plurale)

คำนามในภาษาอิตาเลียนแบ่งออกเป็น คำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์

ยกตัวอย่างเช่น

เอกพจน์ (Singolare)  พหูพจน์ (Plurale)

1 tavol 2, 3,…, 1,000 tavol

1 penn  2, 3, …, 1,000 penn

1 pentola   2, 3, …, 1,000 pentol

 

3. คำนามเพศชาย ลงท้ายด้วย -o (Nomi Maschili in -o)

 คำนามเอกพจน์ส่วนใหญ่ที่ลงท้ายด้วย -o จะเป็นคำนามเพศชาย หากเปลี่ยนรูป

เป็นคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนรูปจาก -o เป็น -i

Maschile Singolare (-o)                              Maschile Plurale (-i)

Ragazz  Ragazzi

Telefon  Telefoni

Libro   Libri

Orologi  Orologi

 

ภาษาอิตาเลียนบางครั้งก็มีคำนามที่ลงท้ายด้วย -o แต่เป็นคำนามเพศหญิง

ระบุไม่ได้ว่าต้องสังเกตอย่างไร อาศัยการจำเป็นคำๆ ไปเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

Singolare  Plurale

Radi  Radi

Man  Man

 

4. คำนามเพศหญิง ลงท้ายด้วย -a (Nomi Femminili in -a)

 โดยปรกติแล้วคำนามเพศหญิงเอกพจน์ จะลงท้ายด้วย -a หากเปลี่ยนเป็น

คำนามเพศหญิงพหูพจน์ จะเปลี่ยนรูปจาก -a เป็น -e ยกตัวอย่างเช่น

Femminile Singolare (-a)                              Femminile Plurale (-e)

Cas  Cas 

Penn  Penn 

Birr  Birr 

Ragazz  Ragazz 

Finestr  Finestr 

Borsa   Bors 

 

ภาษาอิตาเลียนบางครั้งก็มีคำนามที่ลงท้ายด้วย -a แต่เป็นคำนามเพศชาย

 ในบางคำนามเพศชายเอกพจน์ จะลงท้ายด้วย -a เมื่อเปลี่ยนเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์

 ก็จะเปลี่ยนรูปเป็น -i เหมือนปรกติของคำนามเพศชายทั่วไป คำพวกนี้จะต้องอาศัยการจดจำเป็น

คำๆ ไป ตัวอย่างเช่น

Maschile Singolare (-a) Maschile Plurale (-i)

Problema Problemi

Programma Programmi

Sistem Sistemi

Poet Poeti

 

5. บางคำนามที่ลงท้ายด้วย -e สามารถเป็น คำนามเพศชาย หรือ คำนามเพศหญิง  

(Nomi in -e Maschili e Femminili)

 คำนามบางคำในภาษาอิตาเลียนจะลงท้ายด้วย -e ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งคำนามเพศชายหรือ

คำนามเพศหญิง เราต้องอาศัยการจำเอาว่าเป็นเพศไหนกันแน่ แต่การเปลี่ยนรูปเป็นพหูพจน์จะเป็น

เปลี่ยนจาก -e เป็น -i เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น

คำนามเพศชายที่ลงท้ายด้วย -e (Nomi Maschili in -e)

  • สังเกตจากคำนามที่มีความหมายบ่งบอกว่าต้องเป็นผู้ชาย  เช่น   Padre  (พ่อ)
  • สังเกตจากคำนามที่ลงท้ายด้วย -ore  ส่วนใหญ่จะเป็นคำนามเพศชาย  เช่น  Fiore  (ดอกไม้)

 

Singolare (-e)                                                 Plurale (-i)

Padr  Padr

Fiore   Fiori 

Studente  Student

Bicchier  Bicchieri 

Nome  Nom

 

คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย -e(Nomi Femminili in -e)

  • สังเกตจากคำนามที่มีความหมายบ่งบอกว่าต้องเป็นผู้หญิง  เช่น   Madre  (แม่),  Moglie (ภรรยา)
  • สังเกตจากคำนามที่ลงท้ายด้วย -zione,  -sione,  -gione  ส่วนใหญ่จะเป็นคำนามเพศหญิง  เช่น  Fiore  (ดอกไม้)

Singolare (-e)                                                 Plurale (-i)

Madr   Madr

Stazione   Stazioni 

Televisione   Televisioni 

Stagione   Stagioni 

Chiav  Chiav

Nav  Nav

 

ตารางสรุป

คำนามที่ลงท้ายด้วย -o และ -a

 Singolare                           Plurale

Maschile – o                                         – i

Femminile – a                                         – e

 

คำนามที่ลงท้ายด้วย -e

 Singolare Plurale

Maschile – e                                         – i

Femminile  – e                                         – i

 

แบบฝึกหัด (ESERCIZI)

1.  Maria è al supermercato con la lista della spesa.  Metti gli oggetti maschili (M) e quelli femminili (F) nel carrello

   

____vino_____________                 ________acqua__________

____________________                  ______________________

____________________                  ______________________

____________________                  ______________________

____________________                  ______________________

 

 

 

คำนามพิเศษ (Nomi Particolari)

1. คำนามภาษาต่างประเทศ (Nomi Stranieri)

โดยปรกติแล้วในภาษาอิตาเลียนคำนามจากภาษาต่างประเทศมักจะเป็นคำนามเพศชายจะไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นคำนามพหูพจน์ (Plurale) ตัวอย่างเช่น

Maschile Singolare                                          Maschile Plurale

Autobus                                                               Autobus

Taxi                                                                      Taxi

Film                                                                      Film

Sport                                                                    Sport

Bar                                                                       Bar

Yogurt                                                                  Yogurt

 

2. คำนามที่ลงท้ายด้วย -ista (Nomi in -ista)

คำนามเอกพจน์ (Singolare) ที่ลงท้ายด้วย -ista สามารถเป็นได้ทั้งคำนามเพศชาย (Maschile) และคำนามเพศหญิง (Femminile) แต่เมื่อเปลี่ยนรูปเป็นคำนามพหูพจน์ (Plurale) หากเป็นคำนามเพศชายจะเปลี่ยนรูปเป็น -isti หากเป็นคำนามเพศหญิงจะเปลี่ยนูรูปเป็น -iste ตัวอย่างเช่น

Singolare                                                   Plurale                                                    Plurale

Maschile e Femminile                                     Maschile                                                Femminile

Farmacista Farmacisti Farmaciste

Dentista Dentisti Dentiste

Taxista Taxisti  Taxiste

Artista Artisti Artiste

Analista Analisti Analiste

 

3. คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย -tà และ -tù (Nomi Femminili in -tà e -tù)

คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย -tà และ -tù จะไม่มีการเปลี่ยนรูป ทั้งคำนามเอกพจน์และพหูพจน์จะเขียนเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น

Singolare                                               Plurale

Città Cit

Università  Universi

Virtù  Vir

Gioventù  Gioven

4.  คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย -cia และ – gia (Nomi Femminili in -cia e -gia)

Singolare                                               Plurale

  • หากข้างหน้า -cia เป็นตัวอักษร ตอนเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ให้ตัดตัว -i ออกไป เช่น

Arancia Arance

  • หากข้างหน้า -cia เป็นตัวสระ ตอนเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ให้คงตัว -i เอาไว้แล้วเปลี่ยนตัว -a เป็น -e เช่น

Camicia Camicie

  • หากข้างหน้า -gia เป็นตัวอักษร ตอนเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ให้ตัดตัว -i ออกไป เช่น

Spiaggia Spiagge

  • หากข้างหน้า -gia เป็นตัวสระ ตอนเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ให้คงตัว -i เอาไว้แล้วเปลี่ยนตัว -a เป็น -e เช่น

Ciliegia Ciliegie

 

5. คำนามเพศชายที่ลงท้ายด้วย -co และ -go (Nomi Maschili in -co e -go)

คำนามเพศชายบางคำที่ลงด้วย -co และ -go เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นพหูพจน์นอกจากจะเปลี่ยนจาก -o เป็น -i แล้วจะต้องมีการเติมตัว -h เข้าไปด้วย -chi และ -ghi จะต้องอาศัยการจำเอาว่ามีคำไหนบ้างที่เข้าหลักการนี้ ตัวอย่างเช่น

Singolare                                               Plurale

Parco Parchi

Tedesco Tedeschi

Albergo Alberghi

Lago Laghi

  • ยกเว้น!! คำบางคำที่ลงท้ายด้วย -co และ -go ก็เข้ากฎการเปลี่ยนรูปตามปรกติของคำนามเพศชายคือเปลี่ยนจาก -co เป็น -ci และ -go เป็น -gi เมื่อเป็นคำนามพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น

Singolare                                               Plurale

Amico  Amici

Greco Greci

Psicologo Psicologi

6. คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย -ca และ -ga (Nomi Femminili in -ca e -ga)

คำนามเพศหญิงบางคำที่ลงด้วย -ca และ -ga เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นพหูพจน์นอกจากจะเปลี่ยนจาก -a เป็น -e แล้วจะต้องมีการเติมตัว -h เข้าไปด้วย -che และ -ghe จะต้องอาศัยการจำเอาว่ามีคำไหนบ้างที่เข้าหลักการนี้ ตัวอย่างเช่น

Singolare                                              Plurale

Amica Amiche

Psicologa Psicologhe

Collega Colleghe

 

7. คำนามเมื่อเป็นเอกพจน์จะเป็นคำนามเพศชาย เมื่อเป็นพหูพจน์จะเป็นคำนามเพศหญิง (Nomi maschili al singolare e femminili al plurale)

คำนามบางคำก็มีความพิเศษเพิ่มไปมากขึ้นคือเมื่ออยู่ในรูปเอกพจน์ตัวเองจะเป็นคำนามเพศชาย แต่เมื่อเป็นพหูพจน์ก็กลายเป็นคำนามเพศหญิง ตัวอย่างเช่น

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. คำนามที่ลงท้ายด้วย -ore, -one, -ale และ -ile จะเป็นคำนามเพศชายทั้งหมด (Nomi in -ore, -one, -ale, -ile sono maschili)

คำนามที่ลงท้ายด้วย -ore, -one, -ale และ -ile ทั้งหมดจะเป็นคำนามเพศชาย เมื่อเป็นคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนคำลงท้ายจาก -e เป็น -i ตัวอย่างเช่น

Singolare                                               Plurale

Fiore Fiori

Pallone Palloni

Giornale Giornali

Badile Badili

9. คำนามที่ลงท้ายด้วย -ione และ -ice จะเป็นคำนามเพศหญิง (Nomi in -ione, -ice sono fmeminili)

คำนามที่ลงท้ายด้วย -ione และ -ice ทั้งหมดจะเป็นคำนามเพศหญิง เมื่อเป็นคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนคำลงท้ายจาก -e เป็น -i ตัวอย่างเช่น

Singolare                                              Plurale

Stagione  Stagioni

Stazione Stazioni

Attrice Attrici

Pittrice Pittrici

คำนาม (il nome) ultima modifica: 2012-12-15T12:10:34+01:00 da jaksopi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *