browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

คำนาม (il Nome)

Posted by on 19 Dicembre, 2012

 

1.คำนามเพศชาย และ คำนามเพศหญิง (il nome Maschile o Femminile)

 

ในภาษาอิตาเลียนจะโดยปรกติแล้วจะแบ่งคำนามออกเป็น เพศชาย หรือ เพศหญิง

ยกตัวอย่างเช่น

 

2. คำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์ (il nome Singolare o Plurale)

คำนามในภาษาอิตาเลียนแบ่งออกเป็น คำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์

ยกตัวอย่างเช่น

 

3. คำนามเพศชาย ลงท้ายด้วย -o (Nomi Maschili in -o)

คำนามเอกพจน์ส่วนใหญ่ที่ลงท้ายด้วย -o จะเป็นคำนามเพศชาย หากเปลี่ยนรูป

เป็นคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนรูปจาก -o เป็น -i

 

ภาษาอิตาเลียนบางครั้งก็มีคำนามที่ลงท้ายด้วย -o แต่เป็นคำนามเพศหญิง

ระบุไม่ได้ว่าต้องสังเกตอย่างไร อาศัยการจำเป็นคำๆ ไปเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

 

4. คำนามเพศหญิง ลงท้ายด้วย -a (Nomi Femminili in -a)

โดยปรกติแล้วคำนามเพศหญิงเอกพจน์ จะลงท้ายด้วย -a หากเปลี่ยนเป็น

คำนามเพศหญิงพหูพจน์ จะเปลี่ยนรูปจาก -a เป็น -e ยกตัวอย่างเช่น

 

ภาษาอิตาเลียนบางครั้งก็มีคำนามที่ลงท้ายด้วย -a แต่เป็นคำนามเพศชาย

ในบางคำนามเพศชายเอกพจน์ จะลงท้ายด้วย -a เมื่อเปลี่ยนเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์

ก็จะเปลี่ยนรูปเป็น -i เหมือนปรกติของคำนามเพศชายทั่วไป คำพวกนี้จะต้องอาศัยการจดจำเป็น

คำๆ ไป ตัวอย่างเช่น

Maschile Singolare (-a)  Maschile Plurale (-i)

Problema Problemi

Programma Programmi

Sistem Sistemi

Poeta  Poeti

 

5. บางคำนามที่ลงท้ายด้วย -e สามารถเป็น คำนามเพศชาย หรือ คำนามเพศหญิง

(Nomi in -e Maschili e Femminili)

คำนามบางคำในภาษาอิตาเลียนจะลงท้ายด้วย -e ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งคำนามเพศชายหรือ

คำนามเพศหญิง เราต้องอาศัยการจำเอาว่าเป็นเพศไหนกันแน่ แต่การเปลี่ยนรูปเป็นพหูพจน์จะเป็น

เปลี่ยนจาก -e เป็น -i เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น

คำนามเพศชายที่ลงท้ายด้วย -e (Nomi Maschili in -e)

  • สังเกตจากคำนามที่มีความหมายบ่งบอกว่าต้องเป็นผู้ชาย เช่น Padre (พ่อ)
  • สังเกตจากคำนามที่ลงท้ายด้วย -ore ส่วนใหญ่จะเป็นคำนามเพศชาย เช่น Fiore (ดอกไม้)

 

 

คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย -e (Nomi Femminili in -e)

  • สังเกตจากคำนามที่มีความหมายบ่งบอกว่าต้องเป็นผู้หญิง เช่น Madre (แม่), Moglie (ภรรยา)
  • สังเกตจากคำนามที่ลงท้ายด้วย -zione, -sione, -gione ส่วนใหญ่จะเป็นคำนามเพศหญิง เช่น Fiore (ดอกไม้)

 

 

ตารางสรุป

คำนามที่ลงท้ายด้วย -o และ -a

Singolare                                Plurale

Maschile – o                                            – i

Femminile – a                                            – e

 

คำนามที่ลงท้ายด้วย -e

Singolare Plurale

Maschile  – e                                           – i

Femminile  – e                                           – i

 

แบบฝึกหัด (ESERCIZI)

1. Maria è al supermercato con la lista della spesa. Metti gli oggetti maschili (M) e quelli femminili (F) nel carrello

คำนาม (il Nome) ultima modifica: 2012-12-19T12:47:18+02:00 da jaksopi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *