browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

คำนามพิเศษ (Nomi Particolari)

Posted by on 8 Gennaio, 2013

คำนามพิเศษ (Nomi Particolari)

 1.  คำนามภาษาต่างประเทศ (Nomi Stranieri)

โดยปรกติแล้วในภาษาอิตาเลียนคำนามจากภาษาต่างประเทศมักจะเป็นคำนามเพศชายจะไม่มีการเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นคำนามพหูพจน์ (Plurale)  ตัวอย่างเช่น

Maschile Singolare                            Maschile  Plurale

Autobus                                                        Autobus

Taxi                                                              Taxi

Film                                                              Film

Sport                                                            Sport

Bar                                                               Bar

Yogurt                                                          Yogurt

 

 2. คำนามที่ลงท้ายด้วย  -ista   (Nomi in -ista)

คำนามเอกพจน์ (Singolare) ที่ลงท้ายด้วย  -ista  สามารถเป็นได้ทั้งคำนามเพศชาย (Maschile) และคำนามเพศหญิง (Femminile)  แต่เมื่อเปลี่ยนรูปเป็นคำนามพหูพจน์ (Plurale) หากเป็นคำนามเพศชายจะเปลี่ยนรูปเป็น  -isti  หากเป็นคำนามเพศหญิงจะเปลี่ยนูรูปเป็น  -iste  ตัวอย่างเช่น

Singolare                                          Plurale                                       Plurale

Maschile e Femminile                           Maschile                                    Femminile

Farmacista Farmacisti Farmaciste

Dentista Dentisti Dentiste

Taxista Taxisti  Taxiste

Artista  Artisti Artiste

Analista Analisti Analiste

 

 3.  คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย  -tà  และ  -tù  (Nomi Femminili in -tà e -tù)

คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย  -tà  และ  -tù  จะไม่มีการเปลี่ยนรูป ทั้งคำนามเอกพจน์และพหูพจน์จะเขียนเหมือนกัน  ตัวอย่างเช่น

Singolare                                                 Plurale

Cit Cit

Universi Universi

Virtù  Vir

Gioven Gioven

 4. คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย  -cia และ  – gia  (Nomi Femminili in -cia e -gia)

Singolare                                                    Plurale

  • หากข้างหน้า  -cia  เป็นตัวอักษร  ตอนเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ให้ตัดตัว  -i ออกไป  เช่น

 Arancia Arance

  • หากข้างหน้า  -cia  เป็นตัวสระ  ตอนเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ให้คงตัว  -i  เอาไว้แล้วเปลี่ยนตัว -a   เป็น -e  เช่น

Camicia Camicie

  • หากข้างหน้า  -gia  เป็นตัวอักษร  ตอนเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ให้ตัดตัว  -i ออกไป  เช่น

 Spiaggia Spiagge

  • หากข้างหน้า  -gia  เป็นตัวสระ  ตอนเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ให้คงตัว  -i  เอาไว้แล้วเปลี่ยนตัว -a   เป็น -e  เช่น

Ciliegia Ciliegie

 

 5.  คำนามเพศชายที่ลงท้ายด้วย  -co  และ -go  (Nomi Maschili in -co e -go)

คำนามเพศชายบางคำที่ลงด้วย -co และ  -go เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นพหูพจน์นอกจากจะเปลี่ยนจาก -o เป็น -i แล้วจะต้องมีการเติมตัว -h เข้าไปด้วย  -chi  และ -ghi   จะต้องอาศัยการจำเอาว่ามีคำไหนบ้างที่เข้าหลักการนี้  ตัวอย่างเช่น

Singolare                                                    Plurale

Parco Parchi

Tedesco Tedeschi

Albergo  Alberghi

Lago Laghi

  • ยกเว้น!! คำบางคำที่ลงท้ายด้วย -co และ  -go ก็เข้ากฎการเปลี่ยนรูปตามปรกติของคำนามเพศชายคือเปลี่ยนจาก -co เป็น  -ci และ  -go เป็น  -gi เมื่อเป็นคำนามพหูพจน์  ตัวอย่างเช่น

Singolare                                                    Plurale

Amico Amici

Greco Greci

Psicologo Psicologi

  6.  คำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วย  -ca และ  -ga   (Nomi Femminili in -ca e -ga)

คำนามเพศหญิงบางคำที่ลงด้วย -ca และ  -ga  เมื่อทำการเปลี่ยนเป็นพหูพจน์นอกจากจะเปลี่ยนจาก -a เป็น -e แล้วจะต้องมีการเติมตัว -h เข้าไปด้วย  -che  และ -ghe   จะต้องอาศัยการจำเอาว่ามีคำไหนบ้างที่เข้าหลักการนี้  ตัวอย่างเช่น

Singolare                                                    Plurale

Amica Amiche

Psicologa Psicologhe

Collega Colleghe

 

 7.  คำนามเมื่อเป็นเอกพจน์จะเป็นคำนามเพศชาย  เมื่อเป็นพหูพจน์จะเป็นคำนามเพศหญิง  (Nomi maschili al singolare e femminili al plurale)

คำนามบางคำก็มีความพิเศษเพิ่มไปมากขึ้นคือเมื่ออยู่ในรูปเอกพจน์ตัวเองจะเป็นคำนามเพศชาย  แต่เมื่อเป็นพหูพจน์ก็กลายเป็นคำนามเพศหญิง ตัวอย่างเช่น

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8.  คำนามที่ลงท้ายด้วย -ore, -one, -ale และ -ile จะเป็นคำนามเพศชายทั้งหมด (Nomi in -ore, -one, -ale, -ile sono maschili)

คำนามที่ลงท้ายด้วย -ore, -one, -ale และ -ile ทั้งหมดจะเป็นคำนามเพศชาย เมื่อเป็นคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนคำลงท้ายจาก  -e  เป็น -i ตัวอย่างเช่น

Singolare                                                    Plurale

Fiore Fiori

Pallone Palloni

Giornale Giornali

Badile Badili

 9.   คำนามที่ลงท้ายด้วย  -ione และ -ice  จะเป็นคำนามเพศหญิง (Nomi in -ione, -ice sono fmeminili)

คำนามที่ลงท้ายด้วย -ione  และ -ice ทั้งหมดจะเป็นคำนามเพศหญิง  เมื่อเป็นคำนามพหูพจน์จะเปลี่ยนคำลงท้ายจาก  -e  เป็น -i ตัวอย่างเช่น

Singolare                                                    Plurale

Stagione  Stagioni

Stazione Stazioni

Attrice Attrici

Pittrice Pittrici

คำนามพิเศษ (Nomi Particolari) ultima modifica: 2013-01-08T17:26:22+02:00 da jaksopi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *