browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: palazzo vecchio

เปียซซ่า เดลลา ซินโยเรีย

 หลังจากเดินดูเปียซซ่า เดล ดูโอโม แล้วขอแนะนำให้คุณมุ่งหน้าไปยัง เปียซซ่า เดลลา ซินโยเรีย (Piazza della Signoria) เป็นจัตุรัสรูปตัว L ที่อยู่ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของ  ปาลาสโซ เวคคิโอะ (Palazzo Vecchio) เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางทางการเมืองของเมืองฟลอเรนซ์ ไม่คารพลาดที่จะเข้าไปชมในอาคารปาลาสโซ เวคคิโอะ หรือ อาคารศาลากลางแห่งเมืองฟลอเรนซ์เข้าชมฟรี  นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากแต่จะมีค่าบัตรเข้าชมในส่วนนี้  และบริเวณด้านหน้าปาลาสโซ เวคคิโอะยังเป็นที่ตั้งของน้ำพุรูปเนปจูน (Fountain of Neptune) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1563-1565 โดย แบร์โตโลมิโอ แอมแมนนาติ (Bartolomeo Ammannati)  ส่วนตัวแต่งงานที่ปาลาสโซ เวคคิโอะนี่แหล่ะ เพราะเราไม่เปลี่ยนศาสนายังเป็นพุทธ เลยแต่ที่ศาลากลางห้องแดง เรียกแบบบ้านๆ อะนะ จริงเค้ามีชื่อเรียก “Sala Rossa” เป็นที่ที่หลายๆ คนใฝ่ฝันให้ได้มาแต่งงานที่นี่ จริงๆ เรียกว่ามาจดทะเบียนสมรสมากกว่า ถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่ามาจดทะเบียนสมรสที่อำเภอนั่นเอง หากใครมีเวลาน้อยๆ ให้เดินเที่ยวเฉพาะในเขตเมืองเก่า (Centro … Continue reading »

Categories: เมืองต่างๆ ที่เคยไปเที่ยวมา | Tags: , , , | 1 Comment